Obec Chotěnov

Přejít na obsah
Dnes je 30.10.2020, svátek má Tadeáš.
Obec Chotěnov
Obecní úřad
SDH Chotěnov
Kontakt
OBECNÍ ÚŘAD 
Chotěnov čp.23
PSČ: 570 01
 
• tel.: 464 601 777
mail: obec.chotenov@seznam.cz

GDPR - informační povinnost správce osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů (GDPR)
Informace o zpracování osobních údajů
 
Obec Chotěnov, se sídlem Chotěnov 23, 570 01 Litomyšl, IČO 00276707, tel.:464 601 777
e-mail: obec.chotenov@seznam.cz, ID datové schránky: 6gia3kd, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.
 
Obec Chotěnov zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).
 
 
Účel zpracování osobních údajů - Obec jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely výkonu státní správy a výkonu samosprávy.
Právní základ zpracování osobních údajů - osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné pro:
 
  • splnění právních povinností, které se na obec vztahují (např. vyřizování podnětů, žádostí o informace)
  • plnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí)
  • splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena (např. kontaktní údaje členů orgánů obce pro zajištění komunikace s občany)
  • ochranu práv a oprávněných zájmů obce, jako je ochrana osob a majetku obce, ochrana života a zdraví osob (např. kamerový systém obce)
  • ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jehož součástí je vždy také informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání úřadům, institucím či jiným orgánům není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu neudělil subjekt údajů souhlas. Správce nepředpokládá, že budou osobní údaje předány do třetích zemí (mimo EU).
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo:
 
  • na přístup ke svým osobním údajům
  • na jejich opravu
  • na výmaz, popřípadě omezení zpracování
  • vznést námitku proti jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebude subjekt údajů s vypořádáním požadavků souhlasit, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Na základě povinnosti uložené obecným nařízením jmenovala obec pověřence pro ochranu osobních údajů, který plný úkoly dle článku 39 GDPR a je pro subjekty údajů kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.
 
Kontaktní údaje pověřence:
Ing. Klára Hudečková        
tel.: +420 720 073 518
e-mail: poverenec@litomysl.cz
Bří Šťastných 1000
570 01 Litomyšl
 
kancelář č. 14
úřední hodiny
po 13:00-16:00
st 13:00-16:00
po telefonické domluvě případně dle potřeby

 

 

Aktuality z obce

6. března 2020

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V Č.P. 39, CHOTĚNOV Registrační číslo...
Zpravodaj obce
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti