O obci

Obec Chotěnov

Obec Chotěnov se rozkládá na západní hraně svitavského okresu ve vazbě na chráněné území Toulovcových Maštalí, při hranici s územím chrudimského okresu. Charakteristika území obce je dána situací dvou samostatných obytných okrsků Chotěnova a Olšan, rozdělených terénní nivou ve směru sever, jih s působivou polohou lučního porostu na Prťavě, která ve směru k Chotovicím přechází v lesní porost na Škrabce a Na Kopanicích.

Zástavba Chotěnova má dominantní polohu ve směru jihovýchodním. Olšany s dominantním působením k západu. Podélnou osou zástavby vytváří osová komunikace III/3595 východ západ - Jarošov, Vidlatá Seč a dále Litomyšl. Oba celky tvoří zástavbu obytných zemědělských usedlostí, kde vlivem likvidace soukromé zemědělské malovýroby a nefunkčnosti, zejména hospodářských objektů došlo k jejich postupné likvidaci.

Západní hranice Olšan je uzavřena na hraně terénního reliéfu historické komunikace Voštice. Panoramatické pohledy z této komunikace od lesního porostu nad Vošticí jsou velmi působivé.

Charakter obce je jednoznačně zemědělský. Velmi nepříznivě na další stabilitu obce zapůsobil nástup nucené kolektivizace půdy, která narušila podstatně charakteristiku krajiny- velké lány. Katastrální území má rozlohu 400 ha. Nejvyšší nadmořská výška na Chotěnově je 507 m.

Obec Chotěnov leží 10 km jihozápadně od Litomyšle.

Ekonomický potenciál v obci je zastoupen minimálně, a to pouze provozem farmy živočišné výroby ZD Dolní Újezd. Většina obyvatel v produktivním věku vyjíždí za prací mimo obec, převážně v rámci litomyšlského regionu. V roce 1997 byla schválena urbanistická studie obce a na jejím základě byl vypracován plán obnovy vesnice. Program představuje ucelený koncepční dokument shrnující všechno, na co bychom neměli zapomenout. Jde nám o udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních tradic, obnovu stavebního fondu, novou výstavbu rodinných domků i obnovu krajiny. Tato dokumentace je zárukou správného zasazení jednotlivých akcí obnovy do celkové koncepce rozvoje obce i zárukou její potřebné koordinace.V poslední době je projevován zájem o možnosti umístnění některých podnikatelských aktivit, a to z řad místních obyvatel, tak také v rámci spádového území. Plochy vyhrazené pro tyto aktivity v urbanistické studii mají výhodnou polohu ve vazbě na komunikační síť i technickou infrastrukturu. Upřesnění uvedené problematiky v zajištění ekonomického potenciálu je obsaženo ve vlastním Programu obnovy vesnice. Urbanistická studie ve svém návrhu doporučuje realizaci nové zástavby na plochách doplňující intravilán obce a na ploše zemědělského půdního fondu pod Škrabkou, kde plocha pro výstavbu rodinných domků má ideální položení k oslunění objektů, ochranu před převládajícími větry a možnost napojení na technickou infrastrukturu. Uvažovaný návrh US v rozvoji pro novou bytovou výstavbu RD počítá s výstavbou 40 objektů. Tento uvedený nárůst objektů by obec navrátil do přibližného stavu před II. světovou válkou řádově na 390 obyvatel. Nyní je v obci 140 obyvatel. V obci je plynofikace od Jarošova. Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu „Fialová voda“ - vodní zdroj Horní Újezd. Po obdržení dotace bude na stávající vodovod napojen nový zdroj pitné, vysoce kvalitní vody. V katastru obce se nachází chráněné území pod návrším Golgota a oblast jezírka v lesním porostu na Lhotkách.

Z programu obnovy vesnice byly realizovány tyto akce: oprava kulturního domu, celková oprava kapličky na Olšanech, oprava komunikace, rekonstrukce elektrického vedeni a výstavba dětského hříště Význam venkova jako takového, je především v jeho mimo výrobní funkci, tedy funkci sociální, ekologickou, krajinotvornou, kulturní, která je zdrojem národního zdraví a identity našeho národa. Ve struktuře obyvatelstva roste počet obyvatel po produktivním věku. Nedostatkem pracovních příležitostí ve vesnici je příčinou vysoké vyjížďky za prací do měst. Počet obyvatel ve vesnici klesá. Podstata problému je vytvořit podmínky proto, aby o rozvoj života na vesnici o obnovu hospodářství, staveb i krajiny projevovali zájem jeho obyvatelé, lidé, kteří tu žijí, a lidé, kteří se sem chtějí vracet a všichni ti, kteří pochopí smysl své vzájemné závislosti i výhody, které může venkovská pospolitost poskytnout oproti anonymitě měst.


Stručný přehled územní funkce

Funkce: obytná

Chotěnov plní v současné době základní funkci obytnou, když využití objektů pro krátkodobou rekreační je oproti okolním obcím, např. Jarošov, Chotovice, Budislav poměrně zanedbatelné. Značný úbytek obyvatel v průběhu posledních 10 let byl minimální, naopak je možno říci, že trvalá funkce obytná je na vzestupu. Proto US reaguje na požadavky OZ, v posílení ploch pro bytovou zástavbu - RD.

Funkce: výrobní - zemědělství

Funkce výrobní je zastoupena na území SÚ pouze zemědělskou farmou ZD Dolní Újezd s převážně živočišnou výrobou- současný stav 16 pracovníků. Z ostatních ekonomických aktivit jsou zastoupeny pouze dvě- autoopravna a výroba šrotovacích strojů - jako provozovny drobných služeb /po běžné pracovní době/.

Funkce: dopravní

Středem zastavěného území prochází ve směru západ - východ komunikace III. třídy Jarošov - Vidlatá seč - Morašice - Litomyšl. Na tuto komunikaci navazuje hlavní místní komunikace ve směru jižním k areálu ZD, centrální oblasti Chotěnova, s pokračováním významných zemědělských komunikací na Mladočov a Dolní Újezd. Na jihovýchodním okraji chotěnovské zástavby je umístěno zemědělské polní letiště s možností případné dopravní funkce jako heliport. Na trase komunikace III. třídy v centrální části Olšan i Chotěnova jsou umístěny zcela nevyhovující zastávky veřejné autobusové dopravy ČSAD-BUS Ústí nad Orlicí č.t. 680746 Litomyšl - Morašice - Nové Hrady. Návrh podrobného řešení je uveden v kapitole Doprava.

Funkce: rekreační

Nepočítá se zatím s rozšířením krátkodobé rekreace do objektů trvalého bydlení a naopak se doporučuje omezení na minimální míru, neboť má nepříznivý vliv na stabilizaci a vývoj demografického potenciálu. Z hlediska stravování je provozováno pohostinství na Olšanech, kde objekt i volné plochy předprostoru dávají možnost kvalitního provozu v interiéru i exteriéru objektu.

Funkce: kulturní, církev, sport

Chotěnov má upravený objekt čp. 23 pro pořádání kulturních akcí- 200 míst v sále včetně potřebného zařízení šaten, hygienického zázemí a pohostinství. Kulturní aktivity v období letních měsíců je možno pořádat na ploše sportovního areálu u "Hánělky". Knihovna je v provozu v objektu kulturního domu. Kaplička se nachází na Chotěnově i na Olšanech. Obě jsou s možností pořádání příležitostného církevního obřadu. Hřbitov se v obci nenachází. Obec spadá pod farnost a pohřbívání v Mladočově.
Vybavenost - hřiště pro minikopanou, dětské hřiště.Ve spojeni s touto plochou veřejné zeleně je možnost pořádání letních kulturních akcí. Na jižním okraji zástavby středu obce je navržena vodní plocha rybníka - cca 1 ha s možností využití jako koupaliště, přírodního kluziště a sportovního rybaření.

Funkce: školství

Chotěnov není vybaven žádným zařízením v oblasti školství. Tuto funkci plní zařízení v Jarošově- MŠ, ve Vidlaté Seči první stupeň (1.-5.ročník), Morašice zahrnují první i druhý stupeň (5. - 9. ročník), střední školství v Litomyšli, Vysokém Mýtě, Svitavách a Poličce .

Funkce: zdravotnictví

V oblasti služeb ve zdravotnictví mohou obyvatelé využít středisko v Morašicích, lékárna + nemocnice v Litomyšli. O zřízení zdravotních středisek se neuvažuje. Ve výhledu je uvažováno se střediskem zdravotní péče v Jarošově, kde na základě současného vývoje by bylo správně zřídit též lékárnu.