Základní informace

Základní informace

 
OBECNÍ ÚŘAD 
Chotěnov čp.23  570 01 Litomyšl
 
 Telefon : 464 601 777
 
Mail : obec.chotenov@seznam.cz
 
Datová schránka : 6gia3kd
 
  Úřední hodiny OÚ 
 

ÚTERÝ

 
16°°  -  19°° hod
 
 
Z v e ř e j ň o v a n é   i n f o r m a c e 
 
Úplný oficiální název povinného subjektu :
 
OBEC CHOTĚNOV
 
Důvod a způsob založení povinného subjektu :
 
SAMOSPRÁVA OBCE
 
Bankovní spojení :
 
č.ú. 1283378349/0800 - ČS - Litomyšl
 
IČO: 00 27 67 07
 
DIČ: ---
 
Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí :
 
Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu
 
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :
 
Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po jeho doručení.
 
Organizační složka Obce Chotěnov :
 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Chotěnov
 
 

- Složení zastupitelstva -

 
Funkce 
Jméno a příjmení 
starostka : Jitka Boštíková
Místostarosta : ing. Iva Motyčková
Před. kontrolního výboru : Bc. Martin Záruba 
Před. finančního výboru : Ing. Iva Motyčková
člen OZ Lada Zejdová
člen OZ Milan Boštík
člen OZ Jiří Novák